Venlo realiseert ambities en heeft oog voor de toekomst

Krijger
Nieuws - donderdag 5 oktober 2023
Tekst
Foto
Video
Leesduur 5 minuten

Het Venlose huishoudboekje is voor de komende jaren op orde. Alle ambities uit het coalitieakkoord staan in de begroting en worden naar verwachting deze raadsperiode gerealiseerd. Venlo is daarmee koersvast en heeft gezorgd voor financiële ruimte om aanvullende investeringen te kunnen doen.

Ook blijven de gemiddelde gemeentelijke woonlasten, ondanks de stijgende kosten, gelijk voor iedereen. Naast aandacht voor de noden van vandaag heeft het stadsbestuur nadrukkelijk oog voor de toekomstige opgaven. Met een strategisch investeringsfonds wil Venlo lange termijn ontwikkelingen met structureel maatschappelijk rendement mogelijk maken.

Wethouder Frans Schatorjé (Financiën): “Bij het vaststellen van de Kadernota heeft de raad ons een heldere opdracht meegegeven. We moeten blijven investeren in de leefbaarheid en bestaanszekerheid. We streven naar een goede balans dus tussen economie en samenleving. Het strategisch investeringsfonds is een fonds voor de toekomst van Venlo, een ‘mogelijk-maker’. Het biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk om de kansen die voorbijkomen te verzilveren. We spreken duidelijke spelregels af met de raad over de inzet. En uiteraard leggen we voorstellen altijd aan hen voor, zo blijft de raad zelf in the lead.”

Realistisch begroten

Venlo kan inmiddels financieel tegen een stootje en presenteert een begroting die meerjarig financieel sluitend is. Deze begroting is echter niet zonder zorgen. Landelijk bestaat er veel onzekerheid over de omvang van de structurele rijksmiddelen die vanaf 2026 voor gemeenten beschikbaar komen. Venlo kiest er daarom voor om voor een aantal nieuwe voorstellen in deze begroting geen structurele dekking op te nemen na 2025. Schatorjé: “We rekenen niet met geld dat we niet hebben. Ook kijken we nadrukkelijk naar de mensen en middelen die beschikbaar zijn om onze ambities te kunnen uitvoeren. Realistisch begroten, noemen we dat. We streven dus naar een goede balans tussen ambities, opgaven en mogelijkheden daartoe.” 

Begroting 2024

Externe video URL

Wonen in groene en schone wijken

Jaarlijks zo’n 400 woningen toevoegen, dat is de ambitie van de gemeente. Samen met woningbouwpartners zorgen voor een passend aanbod en de doorstroming bevorderen, bijvoorbeeld via startersleningen. Dat is de inzet. Venlo investeert in de leefbaarheid van de wijken door de gemeenschapsaccommodaties de komende drie jaar te versterken. Daarnaast worden wijk- en dorpsraden nadrukkelijk ondersteund. De gemeente zorgt voor groene en schone wijken. Door de aanpak van zwerfafval te intensiveren en extra aanplant van bomen en struiken in onder andere de binnenstad en Arcen wordt wonen in Venlo nog aantrekkelijker.

Begroting 2024 | Thema Wonen in Venlo

Externe video URL

Duurzaam Venlo

Venlo stimuleert inwoners en bedrijven om duurzame keuzes te maken bij het opwekken van energie en bij mobiliteit. De focus ligt op zonne-energie op bedrijfsdaken. Een zon-op-het-dak makelaar adviseert en ondersteunt ondernemers. Met een zero-emissie zone in de binnenstad en deelmobiliteit in wijken wordt duurzaam vervoer voor inwoners gestimuleerd. Daarnaast helpt de gemeente inwoners met aantrekkelijke regelingen voor hybride warmtepompen en isolatie. Met een warmtenet in delen van Hagerhof wil Venlo de wijk stapsgewijs loskoppelen van het aardgas. De komende vijf jaar is daarvoor 1,75 miljoen beschikbaar.

Begroting 2024 | Thema Duurzaam Venlo

Externe video URL

Economie en Cultuur

De gemeente werkt samen met ondernemers om de economie te stimuleren en de ‘brede welvaart’ te bevorderen. Venlo investeert in het ontwikkelen, behouden en aantrekken van talent door scholieren en studenten kennis te laten maken met bedrijven en beroepen in onze regio. Meer leerlingen moeten vanuit het middelbaar onderwijs doorstromen naar het regionale beroepsonderwijs. Voor studenten en internationale werknemers wil Venlo passende huisvesting op verschillende locaties mogelijk maken. Er is in 2024 extra geld beschikbaar voor kunst, cultuur en evenementen, met name in Steyl, Arcen en de Venlose binnenstad. Onderdeel van een grootstedelijk evenement wordt een tentoonstelling van kunstenaar Evert Thielen in Museum van Bommel van Dam. Daarmee zet Venlo zich, na de eerdere succesvolle tentoonstelling, internationaal bij een groot publiek opnieuw op de kaart. Horeca en hotels, ook buiten de Venlose binnenstad, plukken hier de vruchten van.

Begroting 2024 | Thema Economie en Cultuur in Venlo

Externe video URL

Meedoen in Venlo

Iedereen moet mee kunnen doen in Venlo. Met een beweegpas stimuleert Venlo activiteiten voor kwetsbare inwoners. Ook gaan we door met het valpreventieproject voor ouderen. De aandacht voor gezondheid en gezonde voeding, via projecten als ‘Gezonde Basisschool’, ‘Rookvrije Generatie’ en Kei Gezond Limburg’, blijft onverminderd groot. Mensen met een smalle beurs ontvangen een ‘meedoen tegoed’ en jongeren worden financieel begeleid via het platform geldzorgen. Ook is er in deze begroting extra geld voor een pilot gratis openbaar vervoer voor mensen met een smalle beurs.

Begroting 2024 | Thema Meedoen in Venlo

Externe video URL

Leven aan de Maas

De Maas biedt economische kansen, maar kan ook onveilige situaties veroorzaken. Daarom krijgt de rivier meer ruimte en verplaatst en verhoogt Venlo, samen met Waterschap, Provincie en Rijk, zo’n 12 kilometer aan dijken en kades in Arcen, Steyl, Belfeld en Laerbroeck. Met de dorpskernen is gewerkt aan hoogwaterdraaiboeken om in de toekomst beter voorbereid te zijn op hoogwater. Vanwege de groeiende logistieke activiteiten wil Venlo de industriehaven uitbreiden. Daarvoor moet de jachthaven naar de Océ-Weerd worden verplaatst.

Begroting 2024 | Thema Leven aan de Maas

Externe video URL

Het begrotingsvoorstel van het college van B&W wordt op 12 oktober toegelicht in een openbare raadsbijeenkomst. Op 1 november en 3 november vinden de oordeelsvormende en de besluitvormende raadsvergaderingen plaats.  

Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 5 oktober 2023 om 11:00 op Nu Venlo