Kadernota 2025

Venlo focust op uitvoering

De jodenstraat in Venlo
Nieuws - woensdag 8 mei 2024
Tekst
Leesduur 4 minuten

De financiële positie van Venlo is op orde en het vertrouwen in het gemeentebestuur groeit. Halverwege de lopende bestuursperiode constateert het college dat het overgrote deel van de ambities uit het huidige coalitieakkoord gerealiseerd of in uitvoering zijn.

De Venlose focus ligt met name op armoedebestrijding, gemeenschapsontwikkeling, burgerparticipatie, (passend) wonen, energie, klimaat, laaggeletterdheid en onderwijs. Belangrijke landelijke opgaven die met een lokale inkleuring worden uitgevoerd. 

Lokale ambities

Naast de landelijke opgaven zijn ook lokale ambities volop in uitvoering. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de toegenomen bouwactiviteiten. Denk daarbij concreet aan de grootschalige woningbouw bij het Kazernekwartier, de ondertunneling van de Vierpaardjes, de herontwikkeling in Venlo-Noord, de doorontwikkeling van de Brightlands Campus en de aanstaande herstructurering van de Geresstraat in Vastenavondkamp.

Maatschappelijk domein

Ook in het maatschappelijk domein ligt de focus ook op de uitvoering. Dat geldt niet alleen voor de beleidskaders over Geldzorgen, Laaggeletterdheid (vanaf nu Basisvaardigheden) en Gemeenschapsaccommodaties. Ook implementeren we de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd en wordt de laatste hand gelegd aan een uitvoeringsagenda voor Vrijwilligers en Mantelzorg. Daarnaast stimuleren we de leefbaarheid met extra geld voor bewonersinitiatieven en blijven we doorgaan met de extra vergroening van onze buurten en wijken.

Positief resultaat

Het Venlose huishoudboekje ziet er goed uit. Het jaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van 16,2 miljoen. En de ambities zijn dus volop in uitvoering. Dit betekent echter niet dat er geen zorgen zijn. Vanaf 2026 heeft ook de gemeente Venlo, net als alle andere Nederlandse gemeenten, te maken met dalende Rijksinkomsten. Ook de oplopende arbeidstekorten, de netcongestie en de stijgende kosten (van bijvoorbeeld materiaal en personeel) kunnen ontwikkelingen afremmen. Zaak is dus dat we realistisch blijven begroten en dat we zorgen voor een gezonde financiële huishouding. Zo kunnen we toekomstige tegenvallers opvangen, blijven we inspelen op kansen en blijven we als gemeente een aantrekkelijke werkgever.

Planning

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota 2025, waarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de Begroting 2025 – 2028 worden vastgelegd, in de raadscyclus van mei. De Jaarstukken 2023, een verantwoording per programma achteraf, liggen in juni voor.

De jaarrekening 2023 in één oogopslag

In dit document ziet u de jaarrekening in één oogopslag:

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 8 mei 2024 om 13:02 op Nu Venlo