Analyse: Venlonaar voelt zich veiliger in zijn buurt

BOA's op de fiets
Nieuws - woensdag 19 oktober 2022
Tekst
Leesduur 5 minuten

De inwoners van de gemeente Venlo voelen zich steeds veiliger in hun buurt of wijk. Dit blijkt uit de analyse ‘Wij staan voor een veilig Venlo’ die vandaag is gepubliceerd op www.venlo.incijfers.nl.

Mede aan de hand van de cijfers uit deze analyse maakt de gemeente Venlo haar beleid rondom veiligheid en bepaalt ze haar doelen voor de toekomst. 

Gevoel van veiligheid

In alle Venlose wijken en buurten stijgt dus het gevoel van veiligheid, wat ook het doel was toen het beleid in 2019 werd opgesteld. Zo geven inwoners nu gemiddeld een rapportcijfer van 7,2. Zes jaar geleden was dit nog een 6,9. Alleen in Blerick-Noord en Klingerberg had het nog beter gekund. Daar zijn de doelen niet helemaal gehaald. Venlo had namelijk gehoopt dat alle wijken op of boven een 6,7 zouden uitkomen. Blerick-Noord kreeg van de inwoners een 6,2 (dat was in 2016 een 6,1) en Klingerberg een 6,4 (was ook een 6,4). Hier is dus nog wel wat werk aan de winkel, zodat we ook van de inwoners uit deze wijken betere cijfers krijgen.

Ook in Venlo-Centrum voelden de inwoners zich minder veilig in 2016. Maar daar is nu wel het doel gehaald. Het rapportcijfer van Venlo-Centrum steeg van 6,3 naar 6,9.

Hoe komen we tot deze cijfers?

Elke twee jaar wordt landelijk de Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Dit is een landelijke bevolkingsenquête waarin de volgende thema’s worden onderzocht:

  • Leefbaarheid van de woonbuurt
  • Veiligheidsbeleving
  • Slachtofferschap van criminaliteit
  • Het oordeel van de burger over het functioneren van de politie
  • Preventiegedrag

De gemeente Venlo heeft ervoor gekozen om de monitor ook op wijkniveau uit te voeren, net zoals in 2016 en in 2019. In deze analyse staan naast de resultaten van de landelijke Veiligheidsmonitor ook de concrete gegevens van de politie en andere veiligheidspartners.

Tevreden?

Zijn de inwoners nu ook meer tevreden over de gemeentelijke aanpak van leefbaarheid en veiligheid? Ja, de tevredenheid stijgt ten opzichte van andere jaren. Het is zelfs nog nooit zo hoog geweest. Maar landelijk gezien blijft Venlo een beetje onder de maat en is er nog verbetering mogelijk. Het gaat dan met name om tevredenheid over de aanpak, de inzet van de gemeente en het informeren van de buurt.

Opvallend is dat de inwoners van de wijken Blerick-Noord en Venlo-Centrum positiever zijn over de gemeentelijke aanpak van de leefbaarheid en veiligheid dan gemiddeld in Venlo. De afgelopen jaren is juist in (delen van) deze wijken sámen met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals extra ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid en de communicatie daarover.

Overlast in buurten

De inwoners ervaren over het algemeen ook minder overlast, denk daarbij aan verloedering van de buurt en asociaal en crimineel gedrag op straat. Inwoners hebben het meeste overlast van het verkeer. De politie krijgt daarvan jaarlijks zo’n 3000 meldingen binnen. Maar we zien ook vooral een toename van overlast door verwarde personen, door alcohol en drugs, en door zwervers. Andere typen overlast nemen juist af of blijven gelijk.

Minder vermogens- en geweldsdelicten, meer drugshandel en fraude

Inwoners worden minder vaak slachtoffer van traditionele criminaliteit, geweldsdelicten en vermogensdelicten. Politieregistraties bevestigen dit beeld. Uitzondering is het delict horizontale fraude (fraude met betaalproducten en fraude met online handel) en cybercrime. Ook bij de politie geregistreerde drugshandel (valt onder ondermijnende criminaliteit) neemt sinds 2019 toe.

Meer jeugdige verdachten bij drugshandel, minder bij vermogens- en geweldsdelicten

Het aantal gewelds- en vermogensdelicten met een jeugdige verdachte is sinds 2017 afgenomen. Uitzondering is het aantal drugsdelicten met een jeugdige verdachte, dat is toegenomen. Bij online fraude is het vaak moeilijk een verdachte te achterhalen.

Hoe nu verder?

De analyse ‘Wij staan voor een veilig Venlo’ wordt gebruikt bij de ontwikkeling van nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2023-2026. Een klankbordgroep vanuit de raad helpt mee het nieuwe beleid op te stellen. De gemeenteraad zal uiteindelijk het nieuwe integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 vaststellen.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 19 oktober 2022 om 17:03 op Nu Venlo