Onderhoud bomen; wanneer is uw wijk of dorp aan de beurt?

Uitvoering boomveiligheidsinspectie
Nieuws - vrijdag 3 maart 2023
Tekst
Foto
Leesduur 5 minuten

In de komende drie jaar inspecteert en snoeit de gemeente Venlo de bomen die zij beheert. Dit onderhoud gaat in fases verlopen. Wanneer uw omgeving aan de beurt is, kunt u zien op het kaartje. Direct gevaarlijke situaties worden uiteraard meteen opgepakt.

De gemeente Venlo draagt de zorg voor ruim 60.000 laan- en parkbomen. Om deze veilig, gezond en vitaal te houden voert ze daarom jaarlijks een inspectie uit. Ieder jaar wordt een derde van alle bomen geïnspecteerd. Bij deze inspectie wordt  ook bekeken welke snoei bij een boom noodzakelijk is.

In onderstaande planning voor de komende drie jaar is te zien wanneer in welk stadsdeel de bomen worden geïnspecteerd en gesnoeid.

Planning uitvoering boominspectie 2023-2025​​​​​

Van begin februari tot eind maart  brengen de boomveiligheidsinspecteurs – dit is een onafhankelijk bedrijf - maar liefst 20.000 bomen in kaart. Bij het inspecteren van bomen voeren de boominspecteurs verschillende handelingen uit om vast te stellen of de bomen gezond, verzwakt of afgestorven zijn.

Dit doen ze bijvoorbeeld door met een hamer op de stam te kloppen, om zo te horen of ook het hout binnenin de stam gezond is of aangetast is.  Een prikstok wordt toegepast om te meten tot hoe diep het hout mogelijk is aangetast. Ook onderzoeken ze of er zwammen groeien op de boom. Dit is namelijk vaak een teken van zwakte bij de boom. Allemaal belangrijke informatie om te weten om te voorkomen dat een boom een gevaarlijke situatie creëert. Dit gevaar zit niet alleen in het omvallen van de boom of uitbreken van takken, maar kan ook zitten in te weinig ruimte of zicht voor het verkeer of voor de straatverlichting.

Uitvoering boomveiligheidsinspectie

Alle belangrijke informatie wordt per boom digitaal verwerkt in het gemeentelijk beheersysteem. De inspectieresultaten vormen ook de basis voor welk onderhoud (snoei) noodzakelijk is en welke maatregelen mogelijk genomen moeten worden om de veiligheid te waarborgen.

Vernieuwing boominspectie

Naast veiligheid en overlast wordt vanaf 2023 met de inspectie ook naar de ontwikkeling, de vitaliteit, de toekomstverwachting en groeiplaats van de boom gekeken. Hiervoor wordt, behalve de stamdiameter en de boomhoogte, nu ook de groenmassa van de bomen gemeten. Het meten van deze groenmassa of boomkroonvolume wordt digitaal uitgevoerd met behulp van een scanauto.

Uitvoering boominspectie met scanauto

Meting boomgegevens

De meting van de groenmassa of boomkroonvolume geeft extra inzicht in de ontwikkeling van de boom en welke bijdrage deze boom levert aan onder andere de opslag van CO2. Deze meting geeft ook meer informatie over de toekomstbestendigheid van de boom op de betreffende groeiplaats. De toekomstbestendigheid van de boom vormt samen met de prestatie ten aanzien van de opslag van de CO2 belangrijke data waarop we sturen in het beheer en de meerjarige planning voor de vervanging van de bomen.

Doordat de bomen elke drie jaar opnieuw worden geïnspecteerd, wordt ook de  kwalitatieve ontwikkeling en de mate van toekomstbestendigheid van het bomenareaal voor langere tijd in beeld gebracht. Dit biedt de gemeente Venlo de mogelijkheid om effectief te investeren in kwaliteitsverbetering van haar bomenbestand. 

Uitvoering snoei- en rooiwerkzaamheden

De snoeiwerkzaamheden aan de laan- en parkbomen die voortkomen uit de boominspecties die momenteel worden uitgevoerd, worden in de tweede helft van 2023 uitgevoerd.

Eind 2022 heeft ook al een inspectie plaatsgevonden. Hierbij zijn alle bomen geïnspecteerd ,waarvan al bekend was dat ze een verhoogd risico vormden in het kader van de veiligheid (attentiebomen). Naar aanleiding van de inspectie worden dit voorjaar al op diverse plaatsen in de gemeente Venlo maatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen bestaan uit de snoei van ongeveer 500 bomen en het verwijderen van ongeveer 95 bomen.  Die laatste 95 bomen betreft bomen die niet meer veilig op deze plaats kunnen blijven staan of die inmiddels al zijn afgestorven en hierdoor een veiligheidsrisico vormen.

Overigens is het niet zo dat een dode boom altijd dient te worden verwijderd. Zo lang deze geen veiligheidsrisico vormt en geen onderdeel uitmaakt van een laanstructuur, dan laten we de boom of een deel ervan vanwege natuurwaarden zo lang mogelijk staan.

Het aantal van 95 bomen klinkt als een grote hoeveelheid te verwijderen bomen, maar valt op het totaal van ruim 60.000 gelukkig nog mee. Toch zien we wel een trend in de afname van de vitaliteit van bomen in onze stad. Dit is vaak het gevolg van een slechte groeiplaats in combinatie met de extreem warme en droge zomers.

Bij de  aanplant van nieuwe bomen zorgen we daarom voor een betere groeiplaats. Het planten van bomen vindt plaats vanaf het najaar. Bomen zijn dan in rust en verdampen geen water meer via het blad, waardoor het risico op uitval het kleinst is.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 3 maart 2023 om 13:37 op Nu Venlo