Venlo houdt koers en anticipeert op toekomstige ambities

Zicht op Blerick
Nieuws - donderdag 11 mei 2023
Tekst
Leesduur 4 minuten

Venlo is financieel gezond en heeft, zeker de komende jaren, niet alleen een weerbare maar ook een wendbare begroting. Met deze financiële positie kan Venlo actief inspelen op kansen die zich voordoen en de vastgestelde ambities realiseren.

Dat beeld spreekt uit de Kadernota 2024 en de jaarstukken 2022 die inmiddels voor behandeling naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Het huidige college is daarnaast nadrukkelijk bezig met de vraag hoe Venlo ook in de toekomst vitaal en aantrekkelijk blijft. Belangrijk voorstel aan de raad is daarom om een strategisch investeringsfonds in te richten, waarmee cofinanciering mogelijk is. Met het fonds kan Venlo actief aansluiten bij belangrijke projecten en initiatieven die de strategische ambities van Venlo dichterbij brengen.

“We maken af waar we aan begonnen zijn,” stelt wethouder Frans Schatorjé (Financiën). “Bestaande plannen, zoals de Vierpaardjes, het Kazernekwartier en het nieuwe zwembad gaan richting uitvoering. Maar besturen is ook vooruitzien. Dus tegelijkertijd anticiperen we met beschikbare middelen om toekomstige plannen, zoals de verplaatsing van de jachthaven en de bijdrage aan de Maasoever-projecten. Daar sluiten we als Venlo dus aan op het programma van het Waterschap en het Rijk. We houden dus koers, we voeren uit en we reserveren middelen voor maatschappelijk renderende activiteiten in de toekomst.”

Uitvoeringstoets

Aan het investeringsfonds wil het college een uitvoeringstoets koppelen. Daarmee kan er kritisch gekeken worden of plannen ook echt uitgevoerd kunnen worden met de beschikbare materialen, menskracht en middelen. Over de precieze invulling en voeding van het fonds wil het college tijdens de begrotingsbehandeling afspraken maken met de raad. Met een kritische blik op kosten, uitvoering, kansen en risico’s  bouwt het college zo verder aan een toekomstbestendig Venlo. Naast maatschappelijk effect zijn doelmatige inzet van middelen en doeltreffend beleid daarbij belangrijke uitgangspunten.

Weliswaar is de financiële positie van Venlo gezond, dat betekent niet dat de gemeente zorgeloos is. De grote uitdagingen waarvoor de samenleving staat, zijn ook uitdagingen waarmee Venlo rekening moet houden. Energietransitie, klimaatverandering, armoedebestrijding en voldoende en betaalbare woningen zijn complexe en kostbare opgaven. Het vraagstuk rondom de beschikbaarheid van (voldoende) materialen en arbeidspotentieel blijft de komende jaren een groot en complex vraagstuk.

Tegelijkertijd is de discussie over de omvang van de structurele gemeentelijke inkomsten na 2026 nog niet afgerond. Inkomsten die hard nodig zijn, willen gemeenten een actieve en zinvolle bijdrage kunnen leveren aan deze uitdagingen.

Woningbouw en verduurzaming

Venlo wil samen met woningcorporaties zorgen voor passende woningbouw, voldoende differentiatie en betere doorstroming. Bouwen buiten bestaande contouren moet beperkt en gemotiveerd mogelijk zijn. Uitbreiding en versnelling zijn broodnodig, passend bij de lokale situatie. Ook maakt Venlo werk van de energietransitie en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. De verduurzaming van particuliere woningen zit in de lift, waarbij de gemeente huishoudens ondersteunt met subsidie en advies.

Arbeidsmarkt en samenwerking

De omvang van de Venlose bevolking neemt gestaag toe en onze economie groeit. Het aantal huishoudens dat van een bijstandsuitkering afhankelijk is, daalt nog steeds geleidelijk. De krapte op de regionale arbeidsmarkt moet worden bestreden door stevig in te zetten op de doorontwikkeling van Venlo als onderwijs- en studentenstad. Daarnaast stimuleert Venlo de instroom naar werk, zodat mensen naar vermogen mee blijven doen en talenten optimaal worden benut. Samenwerking binnen de regio en met onze maatschappelijke partners is daarbij cruciaal. Als centrumstad neemt Venlo daarbij bewust een leidende rol.

Complexe uitdagingen naast regulier werk

De afgelopen periode heeft de gemeente complexe uitdagingen, zoals de pandemie, de energiearmoede en de opvang van Oekraïners voortvarend op kunnen pakken. De opvang en huisvesting van vluchtelingen en internationale werknemers wil Venlo organiseren op grootschalige, humane en duurzame locaties. Met de realisatie van een aantal locaties voldoet het college naar verwachting aan de raadsopdracht om 3.000 internationale werknemers voor 2025 te huisvesten. Naast deze uitdagingen verbetert de gemeentelijke dienstverlening continu en is het vertrouwen in de gemeente in de afgelopen jaren significant gegroeid. Venlo maakt werk van burgerbetrokkenheid, luistert actief naar de wensen en ideeën van inwoners, communiceert steeds beter en heeft aandacht voor de ‘menselijke maat’.  

De Kadernota 2024 en de jaarstukken 2022 staan respectievelijk in mei en juni op de agenda van de gemeenteraad.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 11 mei 2023 om 08:54 op Nu Venlo