Venlo ondersteunt inwoners en wil woonlasten gelijk houden

Introductiedagen studenten bij Lage Loswal
Nieuws - donderdag 6 oktober 2022
Tekst
Video
Leesduur 3 minuten

De gemeente Venlo schrijft de komende jaren zwarte cijfers en heeft voldoende middelen om haar plannen uit te voeren. Door de hoge inflatie, de stijgende energieprijzen en de personeelstekorten zijn het onzekere tijden voor inwoners, verenigingen en ondernemers.

Om mensen tegemoet te komen, wil het stadsbestuur de gemiddelde gemeentelijke woonlasten tijdens deze bestuursperiode gelijk houden. Stijgende kosten voor riool en afval worden in 2023 niet doorberekend en de gemiddelde OZB stijgt in Venlo niet mee met de inflatie.

Met het ‘Venlo-fonds’ worden ongewenste maatschappelijke effecten van de kostenstijgingen verzacht. Naast de aangekondigde € 1,67 miljoen van dit jaar maakt het college voor 2023 nog eens € 1,8 miljoen vrij om maatschappelijke partners extra te ondersteunen. “Juist nu, in deze onzekere tijden, moet je als gemeente verantwoordelijkheid pakken,” stelt wethouder Frans Schatorjé (Financiën). “We kiezen er daarom bewust voor om kwetsbare huishoudens en maatschappelijke partners te ondersteunen en hen meer perspectief te bieden. Gelukkig is die ruimte er nu in Venlo.”

Forse investeringen

Deze periode starten grote projecten, zoals de woningbouw op het Blerickse kazerneterrein, de nieuwbouw van het zwembad en de ondertunneling van de Vierpaardjes. Met het fonds ‘Venlo Kennisstad’ van ruim 3 x € 2 miljoen wil Venlo investeren in kennis en onderwijs. Extra aandacht is er voor de aanpak van zwerfafval en de verduurzaming van het vastgoed wordt versneld. De investeringen in de openbare ruimte zijn volgend jaar fors. Het groenonderhoud krijgt een impuls van € 4,6 miljoen. Openbare verlichting, verkeerslichten en speelvoorzieningen worden vervangen voor € 1,44 miljoen. Naast de binnenstad worden ook de koopcentra in Blerick en Tegelen heringericht voor ruim € 7 miljoen. Ook wordt sportpark Herungerberg voor € 3,25 miljoen herontwikkeld.

Wendbare begroting

Aandachtspunt is de uitvoerbaarheid. Door een landelijk tekort aan bouwmaterialen en personeel kunnen projectplanningen en -budgetten onder druk komen te staan. In deze begroting houdt het college al rekening met eventuele kostenstijgingen en dalende rijksinkomsten. Wethouder Schatorjé: “We zijn koersvast en kunnen doorpakken. Een flexibele, wendbare begroting is belangrijk, bij incidentele tegenvallers hoeft Venlo de komende jaren niet direct te bezuinigen.”

Vitale gemeenschappen en gezonde scholen

Het college heeft ook nadrukkelijk oog voor de leefbaarheid in buurten en wijken. Samen met de woningcorporaties werkt Venlo aan meer en passende woningbouw en betere doorstroming. Voor startersleningen is komend jaar zo’n 6 ton beschikbaar. Verder stimuleert het college de komende drie jaar kleine buurtinitiatieven met 4 ton per jaar en investeert daarmee in vitale gemeenschappen met gemeenschapshuizen die passen bij de behoeften in de wijk. Ook blijft de gemeente bouwen aan gezonde schoolomgevingen. Basisscholen De Toermalijn en Groenveld worden in 2023 ingericht als integraal kindcentrum. Voor De Springbeek in Hout-Blerick wordt € 3,6 miljoen gereserveerd voor de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie.

Samen met de gemeenteraad, onze partners en de ambtelijke organisatie werkt het stadsbestuur hard door aan een toekomstbestendig Venlo. Waar mensen naar vermogen meedoen, waar onze jeugd gelijke kansen krijgt, waar voldoende vrijwilligers actief zijn en waar ondernemers kansen zien.

Inwoners of organisaties die de raad een boodschap willen meegeven, voordat de raad de begroting op vrijdag 4 november vaststelt, kunnen dat mondeling doen tijdens het reguliere Sprekersplein van de raad op woensdag 2 november, aanvang 19.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via raadsgriffie@venlo.nl en/of telefonisch bij Margo Beijers van de griffie, 06-22661220.

Begroting 2023 in één oogopslag

Begroting 2023

Externe video URL

De volledige begroting vindt u op https://venlo.begroting-2023.nl

Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 6 oktober 2022 om 11:00 op Nu Venlo