Omgevingsvisie 2040

Steyl
Hoe ziet de gemeente Venlo eruit in 2040? Waar willen we dan wonen? En hoe houden we onze gemeente bereikbaar? Op dit soort vragen geeft de omgevingsvisie van Venlo straks antwoord. Het is een visie voor de lange termijn, waarin we aangeven wat we belangrijk vinden in onze omgeving waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het maken van de omgevingsvisie doen we samen met inwoners, ondernemers, ketenpartners en maatschappelijke organisaties.

Fase 1: Atlas Venlo 2040

We ontwikkelen de omgevingsvisie van Venlo in drie fasen. In elke fase betrekken we onze inwoners en belanghebbenden. In het voorjaar van 2023 hebben we de eerste fase samen doorlopen. We hebben een enquête uitgezet onder alle inwoners en een inwonersavond georganiseerd. Deze stond in het teken van het verkennen van de opgaven die in de gemeente Venlo spelen, de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en de dromen die in Venlo leven. Met jullie input en informatie hebben we de Atlas 2040 ontwikkeld. Met de blik van nu kijken we vooruit naar toekomstige ontwikkelingen, kansen en uitdagingen die we zien richting 2040. De Atlas helpt ons keuzes te maken in de nieuwe omgevingsvisie. 

Fase 2: Kompas Venlo 2040 

De Atlas 2040 heeft een beeld geschetst van de kansen en opgaven die we voor ons zien. In september zijn we aan de slag gegaan met fase 2. Bepalen wat voor gemeente we willen zijn in 2040 en wat we moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.

Tijdens drie bewonersavonden in september 2023 hebben we richting geven aan de koers voor Venlo aan de hand van drie thematische sporen: Venlo Vitaal, Venlo Vergroent en Venlo Groeit. De resultaten zijn samengevoegd in het Kompas 2040.

Fase 3: Ontwerp Omgevingsvisie 

We hebben al een aantallen fasen doorlopen om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie voor Venlo. Nu zitten we in fase 3: het opstellen van de Omgevingsvisie. Alles wat we in de eerste twee fasen hebben opgehaald en de keuzes die we hebben gemaakt, werken we uit tot een ontwerp Omgevingsvisie. Hierin worden de drie kernambities voor Venlo verder uitgewerkt: een aantrekkelijk en sterk centraal stedelijk gebied, vitale en leefbare dorpen en een beleefbaar, veerkrachtig buitengebied. In fase 3 gaan we ook weer in gesprek met onze inwoners en stakeholders. Uiteindelijk resulteert dit in een ontwerp Omgevingsvisie.

Praat met ons mee!

We organiseren vier bewonersavonden, verspreid in de gemeente Venlo. Tijdens de avonden zoomen we in op de verschillende stadsdelen en dorpen. We nemen de deelnemers mee in het proces van de Omgevingsvisie, de Venlose ontwikkelingsstrategie en de gebiedsprofielen die voor de stadsdelen zijn opgesteld. Daarna is ruimte voor de dorps-en wijkraden om hun belangrijkste opgaven voor 2040 te pitchen. Tot slot gaan we in kleinere groepen de sterke en minder goede kanten van de stadsdelen en dorpen in kaart brengen. 

Datum, locatie en aanmelden 

Dinsdag 28 mei 2024 19.00 - 21.00 uur Venlo: NUL77 Skybar, Venlo
Donderdag 30 mei 2024 19.00 - 21.00 uur Arcen, Lomm, Velden: Maasparel, Arcen 
Maandag 3 juni 2024 19.00 - 21.00 uur Tegelen, Belfeld, Steyl: Schutterijmuseum, Steyl 
Dinsdag 4 juni 2024 19.00 - 21.00 uur Blerick: Maashof, Boekend

Wilt u meepraten? Meld u dan aan via omgevingsvisie@venlo.nl met uw naam, woonplaats en leeftijd. Geef ook aan op welke datum u naar de bewonersavond komt. We kijken uit naar uw mening!

Impressie inwonersavond april 2023

Externe video URL

Impressie inwonersavond september 2023

Externe video URL

Wat is een omgevingsvisie?

In de omgevingsvisie komt te staan wat de plannen zijn voor de leefomgeving voor de lange termijn en welke strategische keuzes we daarbij maken. Waar woningbouw, natuur, landschap, verkeer, energie, bedrijventerreinen, recreatie en erfgoed een plek krijgt, komt hierin aan bod.