Boombeheer voor een nog groener Venlo

boomonderhoud
Nieuws - maandag 29 januari 2024
Tekst
Leesduur 8 minuten

Gemeente Venlo draagt zorg voor een grote hoeveelheid bomen, bossen en bosplantsoenen. Om deze veilig, gezond en vitaal te houden is in 2023 gestart met vernieuwd boombeheer.

Hoe dit boombeheer er in grote lijnen uitziet hebben we al eens uitgelegd in een artikel dat in het voorjaar van 2023 is gepubliceerd.

Dit boombeheer voeren we uit volgens een 3-jarige onderhoudscyclus in vier stappen:

  1.  inspecteren;
  2.  snoeien;
  3. verwijderen slechte bomen;
  4. aanplanten nieuwe bomen.

Dit betekent dat in iedere wijk elke 3 jaar opnieuw een onderhoudscyclus wordt uitgevoerd. Bomen met een verhoogd veiligheidsrisico worden in alle wijken ieder jaar gecontroleerd.

Wat is al begonnen? - Start boombeheer 2023

Vorig jaar zijn we gestart in de wijken Klingerberg, Vossener, Blerick–Centrum, Blerick–Zuid, Steyl, Tegelen op de Heide en Belfeld. In die wijken zijn we nu aangekomen bij de stappen 3 en 4. Dat houdt in dat we in die wijken eventuele slechte bomen gaan verwijderen en zorgen dat weer nieuwe bomen worden aangeplant. Voor iedere boom die wordt verwijderd, streeft de gemeente ernaar minimaal 1 of meer bomen nieuw aan te planten. Het aantal bomen blijft gelijk of wordt dus meer. Maar, het is niet zo dat deze bomen weer altijd op exact dezelfde locaties worden aangeplant. Soms moet een boom worden verwijderd, omdat  die op een plaats staat waar onvoldoende groeiruimte is. Een boom die we duurzaam planten voor de toekomst moet zowel boven- als ondergronds voldoende de ruimte krijgen om uit te kunnen groeien. Door de aanwezigheid van bebouwing en/of kabels en leidingen kan deze ruimte te beperkt zijn. Een nieuwe boom wordt dan op een andere plaats aangeplant waar deze ruimte er wel is. Het streven is dat de heraanplant wel zo veel mogelijk in de buurt is van waar de slechte boom is verwijderd. Ook kan het zijn dat we bewust (nog) geen bomen op een locatie planten, maar dat we dit pas doen bij een mogelijke herinrichting van een straat. 

Wat doen we nog meer? - Aanplant bomen bij renovaties en projecten

Behalve in lijn met ons boombeheer worden elders in de gemeente ook nog bomen aangeplant in het kader van renovatie- en bij nieuwprojecten. Per saldo groeit het aantal bomen en wordt Venlo dus nog groener! De complete uitvoering van alle werkzaamheden zal naar verwachting tot uiterlijk begin mei duren. Werkzaamheden waar mogelijk sprake kan zijn van verstoring van de natuur, zoals het broedseizoen, worden voor 15 maart uitgevoerd.

Wat gaan we nu starten? - Boombeheer 2024

In februari start ook weer een nieuwe ronde van het boombeheer met inspecties in de wijken Venlo-Centrum, Venlo-Zuid, Boekend, Hout-Blerick en Tradeport.

Deze inspecties voert een onafhankelijk technisch boomspecialist uit en geven een actueel beeld van de gezondheid, kwaliteit en ontwikkeling van de boom. Het meten van de groene massa en oppervlak zijn belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving omdat dit een positieve bijdrage levert aan onder andere schaduwwerking, waterberging en CO2-opslag.

Op basis van de gegevens uit deze boominspectie volgen dan ook weer de gewenste maatregelen voor de snoei in de zomer en het najaar. Als uit de inspectie een acuut risico naar voren komt, wordt hierop gelijk ingegrepen.

Wat is in ontwikkeling? - Beheer van bossen en bosplantsoenen

Buiten onze rondes voor het boombeheer, die betrekking hebben op de bomen in straten en wijken, hebben we ook nog de zorg voor onze bossen en bosplantsoenen.

De methodiek voor het beheer van bossen en bosplantsoenen, waarmee ook gericht de natuurwaarde verhoogd wordt, is nog in ontwikkeling. Vooruitlopend op het vaststellen van een definitief plan zijn we al in een aantal gebieden bij wijze van proef aan de slag gegaan. Rekening houdend met de veiligheid en vitaliteit verwijderen we in de periode van februari tot en met half maart op diverse plaatsen in bossen en bosplantsoenen slechte en onveilige bomen. Het betreft hier met name gebieden in Venlo-Oost in de omgeving van de steilrand. Door natuurlijke spontane (uit)groei, aangevuld met nieuwe aanplant wordt de groene massa hier weer hersteld.

Hoe houden we u op de hoogte? - Gerichte communicatie

Het boombeheer vindt verspreid door de gehele gemeente op veel verschillende locaties plaats. Iedere locatie (van vaak maar een of enkele bomen) bij een breed publiek communiceren vraagt te veel. We kiezen dan ook voor meer gerichte communicatie. Daar waar het om een groot aantal bomen of grotere gebieden van bos of bosplantsoen gaat, worden bewoners in de direct aangrenzende omgeving op de hoogte gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door een bewonersbrief of door een artikel via Nu.Venlo dat op maat gemaakt is voor uw wijk. Iedere situatie vraagt daarbij om een andere wijze van informeren, zodat we u voldoende en tijdig op de hoogte kunnen houden.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op maandag 29 januari 2024 om 14:45 op Nu Venlo